Algemene Leveringsvoorwaarden

Lees hier onze algemene leveringsvoorwaarden, voor vragen kun je contact opnemen.

1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de partij die de Opdracht geeft.
b. Opdrachtnemer: CanvassCompany B.V.
c. Opdracht c.q. Overeenkomst: de (samenwerkings)overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten voor
werkzaamheden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, respectievelijk zijn rechtsopvolgers.
b. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
a. De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden en de samenwerkingsovereenkomst en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende samenwerkingsovereenkomst door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de samenwerkingsovereenkomst niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De samenwerkingsovereenkomst wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
b. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de samenwerkingsovereenkomst (nog) niet – getekend – retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.
c. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
d. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Wijziging adviesteam
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerkers de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de
door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

5. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht personeel van de wederpartij direct of indirect in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de wederpartij.

6. Tarieven en kosten van de Opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de aanbieding aangegeven, of daarin zijn begrepen de management-, overleg- en rapportagekosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Opdrachtnemer noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de aanbieding anders is aangegeven.

7. Betalingsvoorwaarden
a. Het honorarium en de kosten, zoals in artikel 5 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.
b. Bij overschrijding van de in 5.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
c. Indien betaling achterwege blijft, kan Opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
d. Bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn zal automatisch het honorarium worden verhoogd met het opvolgend percentage, zoals opgetekend in de overeenkomst of opdrachtbevestiging, welke Opdrachtgever zich verplicht te betalen aan Opdrachtgever.
e. Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

8. Wijziging van de Opdracht c.q. meerwerk
Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de Opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever worden bevestigd.

9. Tussentijdse beëindiging van de Opdracht
a. Partijen kunnen de overeenkomst, met in achtneming van de overeengekomen opzegtermijn, (voortijdig) eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
b. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
c. Opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de Opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
d. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

10. Vertrouwelijkheid
a. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden.
Opdrachtnemer zal in het kader van de Opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.
b. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens die door Opdrachtgever aan hem ter beschikking worden gesteld enkel gebruiken voor de uitvoering van de opdracht en opslaan voor de duur van de opdracht. Opdrachtnemer zal de gegevens niet anders verwerken of bewerken dan partijen zijn overeengekomen.
c. Indien er sprake is van een datalek, zal Opdrachtnemer dit binnen 24 uur na ontdekking daarvan melden aan Opdrachtgever.
d. Opdrachtnemer spant zich in om passende maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen en om overigens te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien de Autoriteit Persoonsgegevens van mening is dat Opdrachtnemer niet of niet volledig aan alle vereisten voldoet en Opdrachtgever hiervan hinder of schade ondervindt, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verliezen, gederfde winst en stagnatie in de werkzaamheden van Opdrachtgever.
e. Opdrachtgever zal zonder toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

11. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van
Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
b. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat de Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een Opdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste 2 maanden heeft ontvangen.
c. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 6 maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
d. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer.
e. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor aanlevering van prospectlijsten die door Opdrachtnemer benaderd zullen worden. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een prospect, welke geregistreerd staat in het bel-me-niet-register, wordt benaderd. Na mondeling of schriftelijk akkoord van Opdrachtgever om een door Opdrachtnemer geleverde prospectlijst te gebruiken, draagt en aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid meer.
f. Door Opdrachtnemer verstrekte e-mailadressen mogen door Opdrachtgever niet gebruikt worden in strijd met de van toepassing zijnde Telecommunicatiewet.

12. Contractoverneming
a. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
b. In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze
algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

13. Toepasselijk recht en forum keuze
Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer, beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

14. Slotbepalingen
a. De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.
b. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
c. In het geval deze algemene voorwaarden en de samenwerkingsovereenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen voorwaarden.

Diensten

Continu zichtbaar zijn met professionele en duidelijke verhalen, daar gaat het om. Waar kunnen we jouw organisatie mee helpen? 

Je wil duidelijker verwoorden wie je bent, waar je voor staat, wat je doet en voor wie je dat doet.  

Je wil op regelmatige basis lastige inhoud vertalen naar een boodschap die duidelijk is én aanspreekt.  

Je wil op regelmatige basis content ontwikkelen én deze activeren bij de gewenste doelgroep.  

Inspiratie

Als contentmarketing-specialist moeten we natuurlijk het goede voorbeeld geven. Laat je inspireren door onze eigen content!

Hoe doen we het in de praktijk? En wat vinden onze klanten? Bekijk onze casestudy’s en ontdek de vele mogelijkheden.

We houden de ontwikkelingen binnen het vakgebied voor jou in de gaten. Ook onze eigen contentmarketeers komen aan het woord.

Wil je echt de diepte in? Update je inhoudelijke kennis over contentmarketing door het lezen van onze whitepapers.

In 50 korte video’s deelt onze directeur Edwin de Haas zijn kennis over contentmarketing en andere commerciële thema’s.

Over ons

CanvassCompany brengt jouw kennisintensieve organisatie blijvend onder de aandacht van je doelgroep door het creëren en activeren van zichtbare commerciële content. Een uitgekiende contentmarketing-aanpak is altijd het startpunt. 

Onze why, how en what.

Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken? Bekijk welke vacatures er op dit moment open staan! 

Bekijk onze knappe koppen.

Doe de marketingcheck!

Je zakelijke uitingen naar een hoger niveau tillen, dat is wat je wil.
Tegen welke zakelijke uitdagingen loop jij aan?

Image description